śr. 27 maja 2020
 
Szukaj
?
zarzadzanie1
 
 
 
Studia podyplomowe - logistyka w biznesie
 
 
 

SYLABUSY

Studia Podyplomowe - Logistyka w biznesie - III edycja

LOGISTYKA W BIZNESIE

CELEM STUDIÓW jest przekazanie słuchaczom kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu logistyki oraz wyrobienie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania.
Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie umożliwiają absolwentom wszechstronne i praktyczne przygotowanie do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości zagadnień z zakresu logistyki, transportu i systemów informatycznych w logistyce. Adresowane są do osób, które pragną zdobyć, usystematyzować lub pogłębić wiedzę z obszaru logistyki, nowoczesnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, analizy danych ilościowych oraz oceny efektywności działań logistycznych.

OFERTA STUDIÓW SKIEROWANA JEST DO:

 • kadry zarządzającej oraz pracowników komórek logistycznych i innych jednostek organizacyjnych, firm kierujących systemem logistycznym lub jego częścią (dystrybucja, zapasy, zaopatrzenie, transport);
 • firm produkcyjnych i handlowych;
 • firm oferujących obsługę logistyczną (transport, spedycja itp.);
 • absolwentów szkół wyższych.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie:

 • posiada wiedzę z zakresu zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych;
 • zdobywa umiejętności potrzebne do oceny przedsięwzięć logistycznych;
 • zna i rozumie złożone mechanizmy przepływu surowców, towarów i usług w obrębie przedsiębiorstwa, a także w łańcuchach dostaw między partnerami;
 • jest przygotowany do rozwiązywania problemów logistycznych posługując się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi.

Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie Studiów Podyplomowych Logistyka w biznesie przygotowują do pracy na stanowiskach menedżerskich w działach logistyki oraz jednostkach, w których niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania kanałami logistycznymi przedsiębiorstw i analizy danych.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • studia trwają dwa semestry i obejmują 173 godziny dydaktyczne;
 • zajęcia prowadzone są systemem zaocznym: 10-11 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela), w czasie których realizowane jest nie więcej niż po 20 godzin dydaktycznych na zjeździe;
 • zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, którą stanowią pracownicy naukowi oraz specjaliści – doświadczeni praktycy z zakresu logistyki;
 • słuchacze otrzymują (w ramach wniesionej opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców;
 • liczba miejsc ograniczona.

Ramowy program Studiów Podyplomowych LOGISTYKA W BIZNESIE

NAZWA PRZEDMIOTU
zarządzanie łańcuchem dostaw
spedycja międzynarodowa i krajowa
teleinformatyka w logistyce
gospodarka zapasami i magazynem
logistyczne systemy informacyjne
badania operacyjne
zarządzanie jakością w logistyce
SAP w logistyce
logistyka dystrybucji
informatyczne systemy w zaopatrzeniu i logistyce dystrybucji
ocena efektywności działań logistycznych
modelowanie procesów logistycznych
logistyka miejska
zarządzanie projektami logistycznymi
prawo celne i transportowe
analiza strategiczna

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM:

 • ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),
 • uiszczenie wpisowego w wysokości 200,00 zł.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie-kwestionariusz o przyjęcie na Studia Podyplomowe (Kwestionariusz do pobrania ze strony http://www.kil.pb.edu.pl/Studia-podyplomowe-logistyka.html);
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych potwierdzona za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika PB lub notariusza;
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty wpisowego, w wysokości 200,00 zł;
 • 1 zdjęcie;
 • ksero dokumentu tożsamości.

Dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Studiów lub przesłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
ul. o. Stefana Tarasiuka 2, pokój 104 Budynek Dziekanatu
16-001 Kleosin

KOSZTY:

Opłata za Studia wynosi 3 500 zł – w tym wpisowe w wysokości 200 zł (istnieje możliwość wpłaty w 4 ratach).

Opłaty należy wnosić na konto:

Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45 A
15-351 Białystok

PeKaO S.A.
12 1240 1154 1111 0000 2148 7734
z dopiskiem: Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe Logistyka w biznesie

Dodatkowych informacji udziela:

dr inż. Katarzyna Halicka
tel. kom. 502 617 879
e-mail: k.halicka@pb.edu.pl

oraz

mgr Iwona Troc
tel. 85 746 98 25
e-mail: e-mail: wz.nauka@pb.edu.pl